Statuten BFK

Belgische Federatie van Kleischieten vzw

Identificatienummer: 2422/63

GECOORDINEERDE STATUTEN

Hoofdstuk 1 : Benaming, zetel, doel, duur.

Artikel 1
De vereniging kiest volgende benaming : « Belgische Federatie van Kleischieten vzw ».
De vereniging behoudt zich het recht voor in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging de benaming « BFK vzw » of « FBTC asbl » of « Fédération Belge de Tir aux Clays asbl » of “Belgian Clayshooting Federation vzw” te gebruiken.

Artikel 2
De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel : Turnhoutsebaan 206, 2970 Schilde, in het gerechtelijk arrondissement : Antwerpen.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel :
1° Op nationaal niveau, de regionale federaties waarbij de Belgische verenigingen van schieten met jacht- en sportwapens op kunstmatige doelen zijn aangesloten, te verenigen.
2° De praktijk van het schieten op kunstmatige doelen te promoten, organiseren, controleren en ontwikkelen.
3° Sportreglementen op te stellen voor de sport die zij beheert, conform de normen die opgelegd worden door de internationale federaties en die te doen naleven.
4° Te helpen bij het oprichten van nieuwe schietverenigingen in beide regio’s.
5° Samen met de regionale federaties nationale en internationale manifestaties voor te bereiden en te organiseren.
6° De regionale federaties te vertegenwoordigen op het niveau van de internationale federaties.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, zoals door de organisatie van wedstrijden, sport- of andere vergaderingen of feesten, het verwerven of het huren van onroerend en roe-rend goed, het oprichten en/of exploiteren van gelijk welke sportieve of extrasportieve installatie, clubhuizen, restaurants, buffet-ten, vergaderzalen en andere en het opstellen, uitgeven en exploiteren van maand- week- en dagbladen, folders of sportpublicaties.

De vereniging mag in het algemeen en door gebruik te maken van alle middelen die haar door de wet zijn toegestaan deelnemen in alle gelijkaardige sportieve ondernemingen en eventueel in alle activiteiten die daarop betrekking hebben.

De vereniging erkent :
- de wetgeving en reglementering betreffende de niet professionele sportbeoefenaar;
- de wetgeving en reglementering inzake medisch verantwoord sporten;
- de principes en de regels van de democratie;
- het Europese verdrag van de rechten van de mens;
- het internationaal verdrag van de rechten van het kind.

Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan op elk moment ontbonden worden.

Artikel 5
Alle politieke, filosofische, linguïstische of godsdienstige discussies zijn in de vereniging verboden.

HOOFDSTUK II. – Leden.

Artikel 6
De vereniging bestaat uit leden en toegetreden leden
De vereniging telt tenminste twaalf leden.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden en niet aan de toegetreden leden.
De leden bestaan uit rechtspersonen, te weten de regionale federaties van de Belgische verenigingen van kleischieten en de na-tuurlijke personen afkomstig van en gemandateerd door voornoemde federaties in gelijk aantal voor elk van deze federaties.

De rechtspersonen zijn de volgende :

- « l'Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique Aile francophone a.s.b.l. », waarvan de maatschappelijke zetel geves-tigd is : Rue de la Gare du Nord 5, 6530 Thuin, vertegenwoordigd door zijn ondervoorzitter bestuurder, verantwoordelijk voor het kleischieten, handelend in naam van en voor rekening van de federatie;

- De « Vlaamse Schietsportkoepel v.z.w., » waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is : Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité kleischieten, handelend in naam van en voor rekening van de federatie.

De volgende natuurlijke personen :

- De ondervoorzitter, bestuurder verantwoordelijk voor het kleischieten, van « l'Union Royale des Sociétés de Tir de Bel-gique Aile francophone a.s.b.l. », handelend in eigen naam;

- De voorzitter van het directiecomité kleischieten van de « Vlaamse schietsportkoepel v.z.w. », handelend in eigen naam;

- Vijf vertegenwoordigers van de « l'Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique Aile francophone a.s.b.l.», leden van de «Commission Régionale Clays a.s.b.l.» gemandateerd door hun federatie.

- Vijf vertegenwoordigers van de « Vlaamse Schietsportkoepel. » gemandateerd door hun federatie.

De regionale federaties bezorgen jaarlijks voor eind januari de lijst van hun gemandateerde vertegenwoordigers aan het nationaal secretariaat
In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een natuurlijk persoon of wanneer een natuurlijk persoon niet meer gemandateerd is door zijn federatie, zal deze zonder verwijl moeten vervangen worden door een ander natuurlijk persoon afkomstig van dezelfde federatie en dezelfde functie vervullend met als bedoeling om ten allen tijde de pariteit tussen de regionale federaties te bewaren.

Toegetreden leden zijn :

- Ereleden, eminente personen, al dan niet van Belgische nationaliteit die diensten bewezen hebben op het domein van de activiteiten van de vereniging.

- Weldoeners aan wie deze titel kan toegekend worden als bewijs van hun giften of schenkingen, door de vereniging vol-gens de geldende regels en wetten aanvaard.

- De leden en toegetreden leden van de regionale federaties.

Wanneer iemand lid of toegetreden lid wil worden van de vereniging, zal hij daartoe een schriftelijke aanvraag moeten indienen bij de raad van bestuur, die deze voor beslissing zal voorleggen aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III. – Administratie, bestuur,toezicht.

Artikel 7
De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur.

Het aantal bestuurders mag niet minder zijn dan acht.

De raad van bestuur wordt minstens samengesteld uit de voorzitters en drie bestuurders van elk van de regionale federaties, en zal steeds bestaan uit een gelijk aantal bestuurders voor elk van de regionale federaties.

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.

Bij het samenstellen van de raad van bestuur wordt de voorzitter van een der federaties tot voorzitter van de raad benoemd, de voorzitter van de andere federatie wordt tegelijkertijd benoemd tot ondervoorzitter. Bij de installatie van de raad van bestuur voor de volgende bestuurstermijn zal de voorzitter van de raad de voorzitter zijn van de federatie waarvan tijdens de vorige ambtsperi-ode de voorzitter, ondervoorzitter was van de raad van bestuur en de nieuwe ondervoorzitter zal de voorzitter zijn van de federatie waarvan de voorzitter, voorzitter was van de raad van bestuur.

In geval de voorzitter verhinderd is wordt zijn taak waargenomen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter door het oudste lid van de raad van bestuur.

In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder, zal die vervangen worden door een andere bestuurder, afkomstig van dezelfde regionale federatie en die binnen die regionale federatie dezelfde functie vervult, waarbij hij na toestemming van de algemene vergadering het mandaat van zijn voorganger beëindigt.

Kandidaturen voor het mandaat van bestuurder moeten voor het eind van de maand januari voorafgaand aan de algemene vergadering door de regionale federaties op het secretariaat van de vereniging zijn ingediend.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide volmachten voor de administratie en het beheer van de vereniging. Zijn alleen uitgesloten van zijn bevoegdheid : de daden die door de wet of door huidige statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergade-ring.

Artikel 8
De raad van bestuur komt samen, telkens wanneer hij het nodig acht of op vraag van minstens de helft van de bestuurders
De uitnodigingen worden minstens 8 dagen op voorhand per niet aangetekend schrijven verstuurd naar de bestuurders, door de voorzitter, de ondervoorzitter of de secretaris en vermelden de dagorde.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De bestuurders kunnen een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, zonder dat een bestuurder meer dan een volmacht kan hebben.

De raad kan slechts geldig beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of door schriftelijke volmacht verte-genwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien tenminste twee van de bestuurders aanwezig of door schriftelijke volmacht vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen bij twee derde meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder die tegengestelde belangen heeft dan die van de vereniging kan niet deelnemen aan beraadslagingen en stemmingen betreffende dat punt op de dagorde.

De raad van bestuur kan bij vastgestelde en gemotiveerde dringende gevallen alle maatregelen treffen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, onder voorwaarde van een onmiddellijk samenroepen van de algemene vergadering in uitzonderlijke zitting teneinde de genomen maatregelen goed te keuren.

Artikel 9
De processen verbaal van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een speciaal register dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging.
Zij worden getekend door de voorzitter van de vergadering en door twee bestuurders, elk afkomstig van een verschillende regio-nale federatie. De uittreksels voor justitie of elders worden getekend door de voorzitter, de ondervoorzitter of bij gebrek aan bei-den door de secretaris.

Een kopie van elk proces verbaal wordt door de secretaris naar alle bestuurders gestuurd.

Artikel 10
De bestuurders zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor daden gesteld door de vereniging. Zij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat of fouten begaan in hun beheer.

Artikel 11
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan een lid van de raad van bestuur die dan zal handelen als afgevaardigd bestuurder met volmacht tot handtekening. De raad van bestuur legt de bevoegdheden van deze afgevaardigd bestuurder vast.
De raad van bestuur kan ook beslissen om een directiecomité op te richten, waarvan de bestuurders, de leden of andere natuurlijke personen gekozen binnen de regionale federaties deel uitmaken. De raad van bestuur legt de taken vast die door dit directiecomité zullen worden uitgevoerd.

Artikel 12
Alle rechtszaken, zowel als eiser dan als verweerder worden in naam van de vereniging gevolgd door de raad van bestuur en zorg-vuldig opgevolgd door zijn voorzitter of door twee bestuurders die elk van een verschillende regionale federatie afkomstig zijn.

Artikel 13
Alle akten die de vereniging verbinden, alle bevoegdheden en volmachten zijn geldig getekend, in naam van de raad van bestuur en in uitvoering van de door de raad genomen besluiten, hetzij door de afgevaardigd bestuurder en bij gebrek daaraan door twee bestuurders, elk afkomstig van een andere regionale federatie, die samen optreden.
Noch de afgevaardigd bestuurder noch de twee bestuurders die samen optreden moeten hun bevoegdheid aantonen ten opzichte van derden.

Artikel 14
Het financieel beheer van de vereniging zal gecontroleerd worden door twee commissarissen die door de algemene vergadering worden aangesteld onder de natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging maar die geen deel uitmaken van de raad van be-stuur. De twee commissarissen zullen elk lid zijn van een verschillende regionale federatie.

De functie van commissaris is onbezoldigd.

HOOFDSTUK IV. – Algemene vergaderingen.

Artikel 15
De algemene vergadering heeft de soevereine bevoegdheid over de vereniging en is uitsluitend samengesteld door de leden van de vereniging

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :

1° Het wijzigen van de statuten;

2° Het benoemen en afzetten van de bestuurders;

3° Het benoemen en afzetten van de commissarissen;

4° De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5° Het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen;

6° Het vrijwillig ontbinden van de vereniging;

7° Het uitsluiten en toelaten van leden.

Artikel 16.
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede zaterdag van de maand februari.
De algemene vergadering kan ook binnen de veertien dagen bijeengeroepen worden na een beslissing van de raad van bestuur of wanneer minstens een vijfde van de leden erom vraagt.

Artikel 17
De oproepingen voor de algemene vergadering worden aan de leden verstuurd per niet aangetekende brief, minstens 8 dagen op voorhand.
De dagorde wordt opgesteld door de raad van bestuur en wordt vermeld in de uitnodiging. De raad van bestuur moet hierin de punten opnemen die minstens door een twintigste van de leden zijn gevraagd.

Artikel 18
Elk lid heeft het recht om aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan slechts een schriftelijke volmacht hebben. Elk lid heeft recht op een stem.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek hieraan door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 19
Onder voorbehoud van wat volgt worden de beslissingen op de algemene vergadering genomen bij twee derde meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over statutenwijzigingen wanneer deze expliciet vermeld zijn in de oproe-ping en indien de vergadering minstens twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Geen enkele wijziging kan doorgevoerd worden dan met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien een statutenwijziging wordt gestemd die betrekking heeft op het doel van de vereniging zullen vier vijfden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden nodig zijn.

De algemene vergadering kan slechts beslissen over de ontbinding van de vereniging wanneer minsten twee derden van de aanwe-zige of vertegenwoordigde leden aanwezig zijn. De ontbinding kan slechts goedgekeurd worden bij een vier vijfde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

In geval twee derde van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd moeten zijn, hetzij voor een wijziging van de statuten, hetzij voor het ontbinden van de vereniging en indien het quorum niet bereikt is kan een bijzondere algemene vergadering worden bij-eengeroepen die rechtsgeldig kan beslissen onafhankelijk van het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden en ofwel de wijziging aan de statuten of de ontbinding van de vereniging doorvoeren op voorwaarde dat de voorziene meerderheid behaald is.
Deze bijzondere algemene vergadering kan slechts plaatsvinden ten minste twee weken na de algemene vergadering.

Artikel 20
De beslissingen van de algemene vergadering worden vermeld in de processen-verbaal, die getekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur en door twee bestuurders elk afkomstig van een verschillende regionale federatie en die ingeschreven worden in een speciaal register.
De secretaris van de vereniging stuurt aan alle leden een door hem ondertekende kopie van het proces verbaal.

HOOFDSTUK V. – Ontbinding, vereffening.

Artikel 21

De algemene vergadering die de ontbinding van de vereniging uitspreekt stelt een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun volmachten.

Na aanzuiveren van het passief zal een eventueel residu gestort worden aan een goed werk of aan een andere vereniging met een gelijkaardig doel.

HOOFDSTUK VI. – Bijdragen.

Artikel 22
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de bijdrage van de leden voor elk jaar. De bijdragen kunnen verschillend zijn voor de rechtspersonen ten opzichte van de natuurlijke personen
De jaarlijkse bijdragen mogen de 5000 euro per lid niet overschrijden.
De toegetreden leden betalen geen bijdrage.

HOOFDSTUK VII. – Begrotingen,rekeningen.

Artikel 23
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur stelt de balans en de resultaatrekening van het voorbije boekjaar op samen met het budget voor het nieuwe boekjaar.
Rekeningen en budget worden voorgelegd aan de algemene vergadering voor goedkeuring.

HOOFDSTUK VIII. – Diverse beschikkingen.

Artikel 24
Alle punten die niet voorzien zijn in deze statuten worden geregeld volgens de wet.

Artikel 25
De raad van bestuur kan een reglement van inwendige orde voorstellen aan de algemene vergadering. Wijzigingen aan dit reglement kunnen door de algemene vergadering goedgekeurd worden bij twee derde meerderheid.

Aangenomen in november 2004, gewijzigd in december 2009, gewijzigd in februari 2012.